| Mapa | E-mail | Szukaj |
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe PDF Drukuj Email

 

NOWOŚĆ:  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  • Chcesz szybko zdobyć zawód?
  • Chcesz się przekwalifikować?
  • Chcesz zarabiać na swojej pasji?
  • Chcesz mieć w ręku konkretny fach?

Zapytaj o Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. DWORCOWA 25  TEL. 52 3573006

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy uruchomienie następujących kursów:

M. 19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających;

E. 07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;

E. 08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;

E. 05 - Montaż układów i urządzeń elektronicznych;

E. 06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

 

Wyżej wymienione kursy są BEZPŁATNE, zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, czas trwania kursu to 2 - 3  semestry. Słuchaczem kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, jest absolwentem Gimnazjum, ZSZ, Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego.

Chętnych zapraszamy do składania podań w sekretariacie CKP. Podania można pobrać tutaj: (DOC) ; (PDF) lub osobiście w sekretariacie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do absolwentów w/w szkół i osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje - co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego" jest to wykształcenie średnie.

 

 
następny artykuł »